Spese notarili Legato Testani. Impegno spesa Euro 1825,76